แผนงานและโครงการที่สำคัญ      
     ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556      

   1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2556
          (เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลลอยกระทง,ช่วงฤดูฝนและช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป)
    
วัตถุประสงค์ :   เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
           และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อควบคุมการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
           ให้มีความพร้อมทั้งสภาพตัวรถและผู้ขับรถ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความ
           ร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระ
           แห่งจังหวัดลำพูนในเรื่อง เมืองท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism City)
     
ผลการดำเนินการ :  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลอยปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์,เทศกาลลอยกระทง,
          ช่วงเข้าพรรษา, ช่วงฤดูฝนและวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป เช่น
          1. กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนร่วมกับภาคเอกชน และสถานศึกษาอาชีวะในจังหวัดลำพูน ให้บริการตรวจความพร้อมของรถเก๋ง,
          รถจักรยานยนต์,รถบิคอัพก่อนที่ประชาชนจะนำรถออกใช้งาน มีศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายรถและสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ใน
          พื้นที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

          2. การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ, จัดนิทรรศการรณรงค์
          3. จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของรถ หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศกาลสำคัญ,
          จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือผู้เดินทาง และให้บริการข้อมูลการเดินทาง,บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
          อื่นตามแผนของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ข้อความรณรงค์,
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อต่างๆ   

     

   2. โครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วย
          รถยนต์

     วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้การจัดระเบียบการขนส่งทางถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
         ขนส่ง เจ้าของรถ และผู้ประจำรถ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้รถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนมีความมั่นคง แข็งแรง และอุปกรณ์ส่วนควบ
         ครบถ้วนถูกต้อง และมีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนมาตรการลดมลภาวะทางอากาศ (ควันดำ) จากยานพาหนะ เพื่อให้เป็นมาตรการเสริมใน
         การเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางอย่างมีคุณภาพ
     ผลการดำเนินการ :   จัดส่งผู้ตรวจการออกตรวจสอบปราบปรามและจับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
          75 ครั้ง ตรวจสอบรถ 10,336 คัน เปรียบเทียบผู้กระทำผิดเป็นเงิน จำนวน 1,038,400บาท และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 75 ครั้ง ตรวจสอบรถ
          19,362 คัน เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,057,500 บาท
    

   3. โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจังหวัดลำพูน
     วัตถุประสงค ์: เพื่อวางรากฐานเกี่ยวกับจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
          กฎ ระเบียบ เครื่องหมายจราจรให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้ออย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียนกลุ่ม
          เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่นักเรียน เยาวชน และ

          ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและลด
          อุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนภาพพจน์ที่ดี
          ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
     ผลการดำเนินการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และสาขาอำเภอลี้ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้
          อย่างต่อเนื่องการดำเนินการได้ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 และเขต 2 เพื่อหาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
          
ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 7 รุ่น ผลการดำเนินกิจกรรม
          ตามวัตถประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 570 คน
          นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
          โดยทั่วไปและยังเป็นการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย

    

   4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง จังหวัดลำพูน
     วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งมีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรและมีศักยภาพในการประกอบการที่ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบ
          การให้บริการรถโดยสารประจำทางจังหวัดลำพูน

     ผลการดำเนินการ :   1. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมประชุม

          ทั้งสิ้น 40 คน โดยบรรยายให้ความรู้หัวข้อ"การบริหารระบบรถโดยสารสาธารณะและการพัฒนาการบริหารจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ
          เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน"
              
   5. โครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ  
     วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการเข้ารับบริการด้านใบอนุญาตขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน และประชาชนมีความรู้
          ทักษะเกี่ยวกับการขับรถอย่างถูกต้องปลอดภัย
     ผลการดำเนินการ :   ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ เป็นประจำทุกเดือน
          มีผู้สนใจยื่นคำขอให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท เอกชนตรวจสภาพรถ จำกัด
ชื่อโรงเรียนสอนขับรถจังหวัดลำพูน ขณะนี้
          อยู่ในขั้นตอนได้รับอนุมัติในหลักการ
 
   6. โครงการเร่งรัดภาษีค้างชำระตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
     วัตถุประสงค์ :   เพื่อติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระสำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศ และเพื่อขยายช่องทางบริการและ
          อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีรถประจำปีมากยิ่งขึ้น เพื่อเร่งรัดจัดเก็บรายได้ของรัฐที่จะนำมาพัฒนาประเทศ
     ผลการดำเนินการ :   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีผลการดำเนินการดังนี้
          1. สำรวจและจัดทำรายงานรถที่ค้างชำระภาษี กำหนดแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และประสานขอความร่วมมือ
          ไปยังนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แนะอบต. ที่มีรถค้างชำระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดเจ้าของรถให้ชำระภาษี และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกหน่วย
          เคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีเป็นประจำทุกเดือน

          2. จัดทำประกาศนายทะเบียนและทำหนังสือแจ้งเจ้าของรถกรณีทะเบียนระงับ 
    
   7. โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถ
     วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งรถของประชาชนตลอดปี
          งบประมาณ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง ซึ่งเป็นการช่วยลดพิษและลด
          ความเดือดร้อนของประชาชน

     ผลการดำเนินการ :   ได้ดำเนินการตรวจสอบมลพิษของรถทั้งหมด จำนวน 419 คัน แยกประเภทรถยนต์ จำนวน 334 คัน และรถจักรยานยนต์
          จำนวน 51 คัน ผลการตรวจรถไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 148 คัน
 
    
   8. โครงการขับขี่ปลอดภัยต้องใส่ใจกฎจราจร
    
วัตถุประสงค์ : 
         1. เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นที่เกียวข้อง
         2. เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ และมารยาทในการขับรถ
         3. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น
         4. เพื่อปลูกฝังให้ผู้ขับรถมีจิตสำนึกในการขับรถที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถถ่ายทอดควาามรู้
          ให้ผู้อื่นได้ทราบ
         5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
          ให้ผู้ขับรถมีน้ำใจและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น
     ผลการดำเนินการ :   ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในวันหยุดราชการ (วันเสาร์แรกของทุกเดือน) ตามโครงการขับขี่
          ปลอดภัยต้องใส่ใจกฎจราจร ทั้งสิ้น จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 370 ราย ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 340 ราย และผู้ไม่ผ่าน
          การทดสอบ จำนวน 30 ราย

    
   9. โครงการออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และออกใบอนุญาตขับรถ โดยรถโมบาย
    
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทในการขับรถ และหลักการขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ
          ใช้ถนนลดลงได้
     ผลการดำเนินการ :   ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในวันหยุดราชการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
          (รถโมบาย) ออกหน่วย จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม 1,486 ราย ผ่านการทดสอบ 1,102 ราย ไม่ผ่านการทดสอบ 384 ราย
   10. โครงการอบรมและแนะนำเทคนิคการขับรถอย่างถูกวิธี
    
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัทต่างๆ พนักงานในนิคมอุตสหกรรมลำพูนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ มีทักษะ และ
          เทคนิคในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน เพื่อมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ไม่ให้มีการฝ่าฝืน
         
และหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน และเป็นการขยาย
          ช่องทางการให้บริการอีกช่องทางหนึ่ง          
     ผลการดำเนินการ :   ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 53 ครั้ง จำนวนผู้อบรม 710 ราย มีผู้ผ่านการทดสอบขับรถ
          จำนวน 710 ราย
   11. โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน
    
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างแนวคิดปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร สร้างวินัย
          จราจร และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน          
     ผลการดำเนินการ :   ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการในระยะที่ 3 ทั้งสินจำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 803 ราย
   
 
   12. โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก
     วัตถุประสงค์ :   
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณะทุกประเภทรวมทั้งติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเกี่ยว
          กับการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
     ผลการดำเนินการ :   ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดลำพูน โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นศูนย์อำนวยการและสถานีขนส่งผู้โดยสาร
          จังหวัดลำพูนเป็นศูนย์ย่อย ติตตั้งโทรศัพท์สายด่วน 1584 และมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการฯ ให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้
          บริการรถโดยสารสาธารณะทราบถึงช่องทางการร้องเรียน โดยการติดตั้งป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และสถานีขนส่ง

          ผู้โดยสารจังหวัดลำพูน จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 มีผู้ร้องเรียน 15 ราย ดำเนินการสอบ
          สวนข้อเท็จจริง 15 ราย

    
   13. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน
     วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ได้ในการขอรับบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ รวมทั้ง
          ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
          ประชาชน ในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ซึ่งถือเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันอีกทางหนึ่ง
          เพื่อให้การ บริการประชาชนด้านทะเบียนและภาษีรถ รวมทั้งใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วย
          การขนส่งทางบก เป็นไปในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้น
          ในการศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบ วิธีปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
     ผลการดำเนินการ :   ดำเนินการรายการออกอากาศ รายการ "เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย" ทางสถานีวิทยุชุมชน
          เพื่อคนลำพูน คลื่นความถี่ 95.75 MHz. วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 09.00 น.
          ประชาชนผู้มารับบริการมีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีปฏิบัติได้รับความสะดวกรวดเร็จ มีความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการขอรับบริการด้าน

          ทะเบียนและภาษีรถ รวมทั้งใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก      

   14. แผนการตรวจสอบมลพิษ (ควันดำ) ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
     วัตถุประสงค์ :  เพื่อลดปัญหาภาวะเป็นพิษทางอากาศ อันเกิดจากควันดำที่ปล่อยออกจากยานพาหนะทางบกที่ทำการขนส่งอยู่บนท้องถนน

     ผลการดำเนินการ :   ได้ดำเนินการตรวจสอบมลพิษของรถที่จดทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตรวจวัดมลพิษ
          (ควันดำ) จำนวน 4,215 ครั้ง (คัน) ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน