รถหมวด 4      
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
ลักษณะรถ
เงื่อนไขในการเดินรถ
ค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
จำนวนเที่ยว/
ต่อวัน (เที่ยว)
จำนวนรถ
คัน

2304


2339



2340


2394

2351



2412


 ลำพูน-ทุ่งหัวช้าง-บ้านก้อหลวง
ลำพูน-ทุ่งหัวช้าง-บ้านก้อหลวง

 
ลำพูน-บ้านวังสะแกง
-ช่วงลำพูน-บ้านมะกอก
-ช่วงลำพูน-วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ลำพูน - บ้านท่าลี่ - บ้านห้วยกาน


ลำพูน-กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

ลำพูน - บ้านจำบอน - บ้านทากู่
- ช่วงลำพูน - บ้านแม่สะป๊วด
- ช่วงลำพูน - บ้านป่าบง

วงกลมลี้-บ้านห้วยหญ้าไทร
- ช่วงอำเภอลี้-วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม


162


50
22
20

58




43
28
19

43
9


ม.3 (ธ/ส)


ม.3 (ธ/ส)
ม.3 (ธ/ส)
ม.3 (ธ/ส)

ม.3 (ธ/ส)


ม.3 (ธ/ส)

ม.3 (ธ/ส)
ม.3 (ส)
ม.3 (ส)

ม.3 (ธ/ส)
ม.3 (ธ/ส)
)

4-6
12-16

16
42
12

16


40-48

20
30
10

8-10
30-36


15


39



6-18


6-18

31



8
30


133.00


44.00
20.00
18.00

-


-

38.00
25.00
17.00

38.00
12.00


บ.ลำพูนพัฒนาเดินรถ จก.


สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กลำพูน จก.


ไม่มีผู้ประกอบการ


ไม่มีผู้ประกอบการ

สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กลำพูน จก.


สหกรณ์รถยนต์โดยสารลำพูน



 
 

 
     รถหมวด 4 (รถขนาดเล็กเดิม)      
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ระยะทาง
ลักษณะรถ
เงื่อนไขในการเดินรถ
ค่าโดยสาร
ชื่อผู้ประกอบการ
จำนวนเที่ยว/
ต่อวัน (เที่ยว)
จำนวนรถ
คัน

2488


2489



2490



2491


2665

ลำพูน - บ้านแม่เมย


ลำพูน-โรงเรียนบ้านอุโมงค์



ช่วงลำพูน-มะเขือแจ้-บ้านห้วยไซ
ช่วงลำพูน-บ้านห้วยไซ


ลำพูน-บ้านท้องฝาย


ลี้-บ้านก้อ

22


27



38
33


36


46


ม.3 (ธ/ส)


ม.3 (ธ/ส)



ม.3 (ธ/ส)
ม.3 (ธ/ส)


ม.3 (ธ/ส)


ม.3 (ธ/ส)


8


3-6



2
2


40


2-6


4


3



3



15


2


20.00


24.00



34.00
30.00


32.00


42.00


สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กลำพูน จก.

สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กลำพูน จก.


สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กลำพูน จก.


สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กลำพูน จก

สหกรณ์รถยนต์โดยสารลำพูน จก.
.