การขออนุญาจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ      
ลำดับ
ขั้นตอนการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ

1.
2.


3.4.


5.
6.

7.

    รับคำขอ ตรวจสอบหลักฐาน
    เดินทางไปตรวจสถานที่ตั้งของสถานตรวจสภาพรถ และจัดทำรายงาน


    รวบรวมข้อมูล สรุปผล พิจารณาและนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเรื่องราว
    การขออนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พร้อมทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
    ให้ผู้ขอทราบ
    
    เดินทางไปตรวจสอบความถูกต้องของอาคารสถานที่ตรวจสภาพรถ ความถูกต้องและ
    ความเที่ยงตรงของสถานตรวจสภาพรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

    เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งการ
    สรุปผลการตรวจสอบ จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และรวบรวมข้อมูล
    เสนอสำนักวิศวกรรมยานยนต์และความปลอดภัย เพื่อพิจารณา
    ได้รับทราบผลการพิจารณาจากส่วนกลางแล้ว ทำหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอให้มาชำระ
    ค่าธรรมเนียม จัดพิมพ์ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ เสนอนายทะเบียน
    เพื่อลงนามออกใบอนุญาตและทำหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาติดต่อรับใบอนุญาต
    
    
     
 
1 วัน
3 วัน / แห่ง
(ขึ้นอยู่กับระยะทางของที่ตั้ง
สถานตรวจสภาพรถ)
15 วัน
หลังจากตรวจสถานที่ตามข้อ 2
จนครบทุกรายการแล้ว
(ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นคำขอ)
3 วัน / แห่ง
(ขึ้นอยู่กับระยะทางของที่ตั้ง
สถานตรวจสภาพรถ)
3 วัน
20 วัน / แห่ง

4 วัน / แห่ง