ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรของกรมการขนส่งทางบก      

 

                เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของกรมการขนส่งทางบก เพื่อพัฒนากรมการขนส่งทางบกให้เป็นองค์กรที่มีค่านิยมร่วม (Share Value) และวัฒนธรรมอันพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมร่วมของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บุคลากรทุกคนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษ "SMD" ในการสื่อความถึงค่านิยมขององค์กร อันได้แก่ "บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา และกำหนดวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม ดังนี้

ค่านิยม
วัฒนธรรม
S (Service Mind) : บริการดี
ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ
M (Morality) : มีคุณธรรม
ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
D (Development) :นำสู่การพัฒนา
ิ้เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ

                เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยมของกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงได้จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของกรมการขนส่งทางบกขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง จ.ลำพูน
                
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ของกรมการขนส่งทางบก

         

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน

       

       

ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรของกรมการขนส่งทางบก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2552
       
       
       

       

       
       
       
ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรของกรมการขนส่งทางบก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2552